เม.ย.
13
Event Time: 09.00 น. / Event Location: อุทยาน ร.2

การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การสรงน้ำพระ กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน การบรรเลงดนตรีไทยเยาวชนเมืองแม่กลอง การบรรเลงดนตรีปี่พาทย์ไม้แข็ง การบรรเลงแตรวงไทย การแสดงละครชาตรีโบราณ การแห่กลองยาว เป็นต้น ระหว่าง 13 – 15 เมษายน 2557 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)