ก.พ.
01
Event Time: 10.00 - 20.00 น. / Event Location: โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

มะพร้าวเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ มีความเหมาะสมต่อการปลูกมะพร้าว ยิ่งไปกว่านั้นมะพร้าวเป็นพืชที่เต็มไปด้วยประโยชน์ สามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ ลำต้น ใบ ก้าน ผล กะลา รากมะพร้าว และกาบมะพร้าวที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่งทางโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ได้มองเห็นถึงคุณค่าของพืชท้องถิ่นชนิดนี้ และมีความต้องการที่จะสืบสานภูมิปัญญาของงานจักสาน โครงการฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการสอนจักสานใบมะพร้าวขึ้น โดยมีแม่บุญเรือน จันทร์พลับ เป็นครูผู้สอน

หากท่านมีความสนใจสามารถเข้าเรียนได้ฟรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชุมชน โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โทรศัพท์ 034-752245