ม.ค.
31
Event Time: 08.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม โดยมีนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดฯ กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ที่ปลูกส้มโอทั้งหมด 12,506 ไร่ ทั้งสามอำเภอ ส้มโอขาวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เป็นพืชที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามมานานกว่า 30 ปี โดยพื้นที่ 1 ไร่สามารถปลูกส้มโอได้ 32 ต้น ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ไร่/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 562 ล้านบาท/ปี

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายส้มโอโดยตรงของเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพ การจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรนำผลผลิตมานำจำหน่าย 70 ร้าน ผลิตภัณฑ์ OTOP 21 ร้าน ราคาจำหน่ายส้มโอกิโลกรัมละ 35 บาท คาดว่าเกษตรกรจะนำส้มโอออกมาจำหน่ายมากว่า 48 ตัน นอกจากนี้มีการประกวดส้มโอผลใหญ่ ส้มโอคุณภาพดี การแปรรูปส้มโอ แข่งขันการปอกส้มโอ การจัดงานมีระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามดูเพิ่มเติม ซึ่งจัดขึ้นก่อนเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากส้มโอถือเป็นผลไม้มงคล เชื่อกันว่าถ้านำส้มโอร่วมเซ่นไหว้จะได้รับโชคลาภและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการปอกส้มโอบรรจุภาชนะ การจัดประกวดส้มโอขาวใหญ่ทั้งรุ่นจำกัดน้ำหนักและไม่จำกัดน้ำหนักการแปรรูปเปลือกส้มโอ เป็นต้น