ม.ค.
29
Event Time: 09.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ในงานมีการจำหน่ายส้มโอขาวใหญ่จากเกษตรกรชาวสวนโดยตรงกว่า 40 ร้าน ผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้ง ส้มโอกวน ส้มโอหยีและเปลือกส้มโอ และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่สมุทรสงคราม นิทรรศการ GAP และนิทรรศการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีกด้วย การประกวดส้มโอ ,การแสดงของนักเรียน, จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม เลือกซื้อได้ในงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5901210010099